نیلوفر

نیلوفر آبی مهمترین نشست در یوگاست و بطور کلی یکی از مهمترین نمادها در هند باستان و مبین رسیدن به روشنایی درونی و به قول بودائیان ( روشن شدگی) یا اشراق. در یونان باستان نیلوفر را گیاه فراموش (فراموشی ناشی از خلسه و رویابینی) می دانستند، نقوش آن در بناهای ایران باستان از جمله تخت جمشید دیده می شود. نقش نیلوفر در حجاری های طاق بستان (بغستان) هم حک شده است که ایزدمهر را پشت سر شاه در حالی که بر روی نیلوفر بزرگی ایستاده نشان می دهد. نیلوفر گیاهی است خود رو و بسیار سرسخت که به سرعت رشد می کند و چنانچه درختی یا تکیه گاهی بیابد از آن بالا می رود تا به خورشید نزدیکتر شود. گل های نیلوفر در تاریکی شب بسته می شوند و با دمیدن آفتاب می شکفند. نیلوفر ابی ریشه در گل و لای کف مرداب دارد و خود را از اعماق تاریکی بالا می کشاند تا به روشنایی برسد. انتشارات نیلوفر در سال 1356 تاسیس شد و تاکنون بیش از 700 عنوان کتاب در حوزه های ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، نقد ادبی، فلسفه، شعر و دین منتشر کرده است.