خجالت نکش دختر

خجالت نکش دختر

نویسنده:
مترجمان:

ناشر: میلکان
دسته‌بندی: روانشناسی
  • تاریخ نشر: 98
  • چاپ: 1
  • شابک: 9786226573030
  • تعداد صفحه: 208
  • وزن: 260 گرم
  • وضعیت: موجود

اگرمى توانستم چیزى به شما بگویم،اگرمى توانستم شماراقانع کنم آن راباورداشته باشید،این بودکه«شمابراى خیلى بیش ازاین ها ساخته شده اید»شمابراى داشتن رؤیاهایى ساخته شده اید که ازداشتن شان مى ترسید.شمابراى انجام کارهایى ساخته شده اید که فکرمى کنیدشایستگى آن ها راندارید.شمابراى رهبر بودن ساخته شده اید.شمابراى مشارکت داشتن ساخته شده اید.شمابراى ایجادتغییرساخته شده اید،هم درجامعه ى محلى خود وهم درکل جهان.شمابراى این ساخته شده اید که به«بیش تر»ازآنچه امروز هستید تبدیل شوید ومهم این است که تعبیرشمااز«بیش تر» ممکن است مانندتعبیرمن یاتعبیرشخص دیگرى نباشد. تاکنون شده احساس کنید گیرکرده اید؟شده تلاش کنیدزمانى براى رؤیاهایتان پپیداکنید؟آیا تقلا کرده ایدبه خودبقبولانید چنین رویاهایى دارید؟ریچل هالیس درخجالت نکش دختر، ازتله ها،معضلات وبهانه هایى مى گوید که نمى گذارند به اهداف مان برسیم.اوباخلوصى نیروبخش واغلب بامزه ازتجارب واشتباهات خودش حرف مى زند.همچنین مشاوره ى خیلی خوبى مى دهد که چطور کارى کنیم زندگى مان همان طورى باشد که مى خواهیم. خواندن کتاب خجالت نکش دختر،مثل نشستن درکناربهترین دوست تان است.اومى تواند ازمکان هاى تاریکى بگویدکه سعى داشتید خودرادرآن ها پنهان کنید،ونورى به آن ها بتاباند.ریچل این توانایى راداردکه به شما کمک کنددختربدجنس درون تان راساکت کنید.او مى تواند تشویق تان کند که باورکنید مى توانید واقعا تغییرکنید وهمان زنى شویدکه همیشه رؤیایش راداشتید. هدیه ى ریچل به شما این است که کارى مى کنددیگر به خاطر گذشته تان احساس تنهایى یاشرم نکنید وبراى آینده اى که پیش رودارید،به شما امیدوبرنامه مى دهد.گفته هاى او مانندنورى هدایتگر است که کمک مى کند دراین تنهازندگى اى که دارم،عظمت رادنبال کنم.

30,000 تومان
24,900 تومان
خرید